מכרזים

בעמוד זה מכרזים פתוחים להגשה ומכרזים שהסתיימו. בתחתית העמוד רשימת מפרטים טכנים לעבודות מים.

לשאלות ניתן לפנות בכתב אל: offers@sharonim.org

מכרזים להגשה - 2024

קבלן תחזוקת רשת מים וביוב 

מועד פרסום: 20.02.2024 |  מועד אחרון להגשה: 14.03.2024 עד השעה 12:00

מודעה: מודעה לפרסום 

סיור קבלנים חובה : 28.02.2024 משעה 11:00 עד 12:00

מסמכי מאגר להורדה : מכרז קבלן מים

מפרט טכני 1

מפרט טכני 2

מפרט טכני 3

הצטרפות למאגר המתכננים והיועצים של שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ בתחומים שונים לשנת 2024

מועד פרסום: 02.01.2024 |  מועד אחרון להגשה: 15.01.2024

מודעה: מודעה לפרסום 

מסמכי מאגר להורדה : מאגר יועצים

 

מכרזים להגשה - 2023

מכרז 08/2023 אספקת ותחזוקת מערכת GIS

מועד פרסום: 09.10.2023 |  מועד אחרון להגשה: 09.11.2023 עד השעה 12:00

שאלות הבהרות עד : 31.10.23 עד השעה 14:00

שם המכרז: 08/2023 - אספקת ותחזוקת מערכת GIS

מודעה: מודעה לעיתון פרסום המרכז | 

חוברת מכרז: חוברת המכרז |

הבהרות : שאלות הבהרות |

מכרז 07/2023 שיקום, איטום אספקה והתקנת ציוד, הרצה של ריאקטורים במט"ש רמת השרון

מועד פרסום: 27.8.2023 |  מועד אחרון להגשה: 21.9.2023 עד השעה 14:00

שם המכרז: 07/2023 - לשיקום,איטום אספקה והתקנת ציוד, הרצה של ריאקטורים במט"ש רמת השרון

מודעה: מודעה לעיתון פרסום המרכז | מודעה לעיתון תנאי סף |

חוברת מכרז: חוברת המכרז |מפרט טכני 401 | מפרט טכני 400 | מפרט טכני 402 |  מפרט טכני 406 | תרשים 1 | תרשים 2 |תרשים 3 |

כתב כמויות: כתב כמויות 1 | מפרט 404 |

הבהרות : מסמך הבהרה 1 | כתב כמויות עדכני |

מכרז פומבי 06/2023 - לאספקה והנחת צנרת ביוב ואביזרים מ- GRP בדחיקה בתוואי עוקף בית עלמין באזור צומת מורשה

מועד פרסום: 30.4.2023 |  מועד אחרון להגשה: 1.6.2023 עד השעה 14:00

שם המכרז: 06/2023 - לאספקה והנחת צנרת ביוב ואביזרים מ- GRP בדחיקה בתוואי עוקף בית עלמין באזור צומת מורשה

מודעה: מודעה לעיתון פרסום המכרז

הבהרות: מסמך הבהרות 1

קבלן זוכה: פלמאן והבה ובניו בע"מ

מכרז פומבי 05/2023 - למתן שירותי תקשוב ושירותים נלווים

מועד פרסום: 01.5.2023 |  מועד אחרון להגשה: 18.6.2023 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 05/2023 - למתן שירותי תקשוב ושירותים נלווים

מודעה: מודעה לעיתון פירסום המכרז | הודעה על דחיית מועד הגשת המכרז |  הודעה II - דחיית הגשת שאלות הבהרה עד לתאריך 6.6.23 ודחיועד הגשת מחכרז - 18.6.2023

חוברת מכרז: חוברת מכרז

הבהרות: מסמך הבהרות 1

קבלן זוכה: 

 

 

מכרזים שהסתיימו - 2023

מכרז פומבי 04/2023 - לביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות

מועד פרסום: 14.3.2023 |  מועד אחרון להגשה: 30.4.2023 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 04/2023 - לביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות

מודעהמודעה לעיתון | מודעה דחיית מועד הגשה | מודעה עדכון תנאי סף

הבהרות: מסמך הבהרות 

קבלן זוכה: חכמון גבאי בע"מ

מכרז פומבי 03/2023 - למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח עבור שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מועד פרסום: 27.2.2023 |  מועד אחרון להגשה: 23.3.2023 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 03/2023 - למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח עבור שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מודעהמודעה לעיתון

חוברת מכרז: חוברת מכרז

הבהרות: מסמך הבהרות 1 | מסמך הבהרות 2

קבלן זוכה: ל.ה.ד. אר אם בע"מ

מכרז פומבי 02/2023 לשדרוג תשתיות מים ברחובות דבורה הנביאה, בן נון, הגינה, נעמי, גולומב, שחל, אשל אברהם, לכיש דרום ושופטים דרום ברמת השרון

מועד פרסום: 27.2.2023 |  מועד אחרון להגשה: 23.3.2023 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 02/2023 לשדרוג תשתיות מים ברחובות דבורה הנביאה, בן נון, הגינה, נעמי, גולומב, שחל, אשל אברהם, לכיש דרום ושופטים דרום ברמת השרון

מודעהמודעה לעיתון

חוברת מכרז: חוברת 1 | פרשה טכנית | כתב כמויות | מפרטי צנרת |

הבהרות: מסמך הבהרות 1 | מסמך הבהרות 2 | מסמך הבהרות 3

תוכניות:   דבורה-יהושע-גולומב - תוכנית 1 - תוכנית 2 

                אשל אברהם - תוכנית 1

                הגינה - תוכנית 1

               לכיש שחל - תוכנית 1 - תוכנית 2

               נעמי - תוכנית 1

               סמ' דולב - תוכנית 1

              השופטים - תוכנית 1 - תוכנית 2

קבלן זוכה: ש.י.ב. תשתיות בע"מ

מכרז פומבי 01/2023  - לשדרוג וביצוע שינויים בצנרת בתחנת שאיבה לביוב "נווה גן" ברמת השרון

מועד פרסום: 31.1.2023 |  מועד אחרון להגשה: 26.2.2023 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 01/2023  - לשדרוג וביצוע שינויים בצנרת בתחנת שאיבה לביוב "נווה גן" ברמת השרון

מודעהמודעה לעיתון

חוברת מכרז: חוברת 1 + כתב כמויות |  חוברת 2 + תכנית צנרת

הבהרות: 

קבלן זוכה: גי.גי. פאדי ניהול והנדסה בע"מ

 

 

מכרזים שהסתיימו - 2022

מכרז 01/2022 - אספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לקריאה וניהול מרחוק של מדי מים (קר"מ)  וכן אספקה, התקנה ותחזוקה של מדי המים המותאמים למערכת הקר"מ

מועד פרסום: 29.3.22 |  מועד אחרון להגשה: 26.5.22 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז 01/2022 - לאספקה, התקנה, הרצה ותחזוקה של מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון

מודעהמודעה בעיתון | מודעה II - עדכון דחיית סיור קבלנים לתאריך 26.4.2022 - יום ג' בשעה 14:00| מודעה III - עדכון תנאי סף

תנאי המכרז והסכם:  חוברת 1 - הסכם וכתב כמויות

מפרט טכני: חוברת 2 - מפרט טכני

הבהרות: מסמך הבהרות 1 |  מסמך הבהרות 2 |  מסמך הבהרות 3 | כתב כמויות | נספח ז

קבלן זוכה: מד מים רימונים בע"מ

מכרז פומבי 02/2022 לביצוע עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים, קולחים ושפכי תעשייה בעסקים, תעשייה ומכון טיפול בשפכים  ברמת השרון

מועד פרסום: 3.8.22 |  מועד אחרון להגשה: 30.8.22 עד השעה 13:00

שם המכרז: מכרז 02/2022 - ביצוע עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים, קולחים ושפכי תעשייה בעסקים, תעשייה ומכון טיפול בשפכים  ברמת השרון

מודעהמודעה בעיתון |  מודעה לעיתון עדכון תאריכים | מודעה לעידכון מועד הגשה

הבהרות: מסמך הבהרות 1 25.8.22  כתב כמויות מעודכן 25.8.22

קבלן זוכה: מעבדות מילודע &  מיג''ל

מכרז פומבי 03/2022 לשיקום ואיטום ריאקטורים במט"ש רמת השרון

מועד פרסום: 11.8.22 |  מועד אחרון להגשה: 29.8.22 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 03/2022 לשיקום ואיטום ריאקטורים במט"ש רמת השרון

מודעהמודעה לעיתון

חוברת מכרז: חוברת 1 | חוברת 2

הבהרות: 

קבלן זוכה: המכרז בוטל

מכרז פומבי 04/2022 - לתכנון, אספקה, התקנה והרצה למערכות הכלרה, וכן לקבלת שרותי תחזוקה (אופציונאלי) במכון מים נדב (אוסישקין) ברמת השרון

מועד פרסום: 28.12.2022 |  מועד אחרון להגשה: 19.1.2023 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 04/2022 - לתכנון, אספקה, התקנה והרצה למערכות הכלרה, וכן לקבלת שרותי תחזוקה (אופציונאלי) במכון מים נדב (אוסישקין) ברמת השרון

מודעהמודעה לעיתון

חוברת מכרז: חוברת 1 | חוברת 2

הבהרות: פרוטוקול סיור קבלנים מיום 2.1.2023 |  מסמך הבהרות 1 |  מסמך הבהרות 2 | מסמך הבהרות 3 - כתב כמויות מעודכן

קבלן זוכה: מודוטק בע"מ

 

מכרזים שהתסיימו - 2021

מכרז 02/2021 - חציית כביש 4 (באזור צומת מורשה) בטכנולוגיית מיני-מיקרוטאנלינג לשם הנחת שרוול פלדה והשחלת צינור GRP בתוכו

מועד פרסום: 28/06/2021 |  מועד אחרון להגשה: 27.07.21 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז 02/2021 | חציית כביש 4 (באזור צומת מורשה) בטכנולוגיית מיני-מיקרוטאנלינג לשם הנחת שרוול פלדה והשחלת צינור GRP בתוכו

מודעה: מודעה בעיתון | הודעה על עדכון תנאי סף וקיום סיור קבלנים נוסף | עדכון תנאי סף 18.7.21

תנאי המכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

הבהרות: מסמך הבהרות 1

קבלן זוכה: סלמאן והבה ובניו בע"מ

03/2021 | שדרוג תשתיות מים ברחובות התקווה, קמה, מגד והשרון ברמת השרון

מועד פרסום: 24/05/2021 |  מועד אחרון להגשה: 20.06.21 עד השעה 14:00

שם המכרז: 03/2021 | שדרוג תשתיות מים ברחובות התקווה, קמה, מגד והשרון ברמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: סיור קבלנים | מסמך הבהרות 1 |  מסמך הבהרות 2

קבלן זוכה: ש.י.ב. תשתיות בע"מ 

מכרז פומבי 04/2021 - שדרוג תשתיות מים ברחובות לוחמי הגטאות, הנץ, השקמה, הדרור ובוסתנאי צפון ברמת השרון

מועד פרסום: 29/06/2021 |  מועד אחרון להגשה: 27.07.21 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 04/2021 - שדרוג תשתיות מים ברחובות לוחמי הגטאות, הנץ, השקמה, הדרור ובוסתנאי צפון ברמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

הבהרות: מסמך הבהרות 1 | 

קבלן זוכה: מדיסון הנדסה בע"מ

מכרז פומבי 05/2021 - רכישה ואספקה של משאבות לתחנת שאיבה  לביוב "נוה רום" ברמת השרון

מועד פרסום: 12/08/2021 |  מועד אחרון להגשה: 2/09/2021 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 05/2021 - רכישה ואספקה של משאבות לתחנת שאיבה  לביוב "נוה רום" ברמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

הבהרות: מסמך הבהרות 1

קבלן זוכה: מ. אמיתי משאבות בע"מ

מכרז 06/2021 - שיקום ואיטום בריכת מקורות במתחם אוסישקין

מועד פרסום: 13/10/2021 |  מועד אחרון להגשה: 14/11/2021 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז 06/2021 - שיקום ואיטום בריכת מקורות במתחם אוסישקין

מודעה: מודעה בעיתון | הודעה על קיום סיור קבלנים נוסף

תנאי המכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

הבהרות: מסמך הבהרות 1 

קבלן זוכה: איטום חלבי אמל ובניו בע"מ

מכרז 07/2021 - שדרוג מערכת השאיבה והסניקה, שיקום וביצוע שינוים במבנה והתאמתו למערכת השאיבה,  בתחנת שאיבה לביוב "נווה רום" ברמת השרון

מועד פרסום: 11/11/2021 |  מועד אחרון להגשה: 9/12/2021 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי 07/2021 - שדרוג מערכת השאיבה והסניקה, שיקום וביצוע שינוים במבנה והתאמתו למערכת השאיבה,  בתחנת שאיבה לביוב "נווה רום" ברמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

הבהרות: סיכום סיור קבלנים | מסמך הבהרות 1

קבלן זוכה: ג'י.ג'י. פאדי ניהול והנדסה בע"מ

 

מכרז 08/2021 - לאספקה, התקנה, הרצה ותחזוקה של מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון

מועד פרסום: 27.1.2022 |  מועד אחרון להגשה: 10.3.2022 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז 08/2021 - לאספקה, התקנה, הרצה ותחזוקה של מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון

מודעהמודעה בעיתון  /  מודעה 2 לעיתון - מועד סיור נוסף

תנאי המכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

הבהרות: פרוטוקול סיור קבלנים | מסמך הבהרות 1 | מסמך הבהרות 2

קבלן זוכה: אתניב ב.י. בע"מ

מכרז 09/2021 - ביצוע עבודות תחזוקה ושיקום של מערכת הביוב ברמת השרון

מועד פרסום: 3.2.2022 |  מועד אחרון להגשה: 3.3.22 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז 08/2021 - לאספקה, התקנה, הרצה ותחזוקה של מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון

מודעהמודעה בעיתון 

תנאי המכרז והסכם:  חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

הבהרות: סיור קבלנים

קבלן זוכה: כהן פלס סע"מ

 

מכרזים שהתסיימו - 2020

08/2020 | התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שיקום צנרת ביוב בשיטות השרוול והניתוץ ושיקום שוחות ביוב ברמת השרון

מועד פרסום21/01/2021 |  מועד אחרון להגשה: 25.02.21 עד השעה 14:00

שם המכרז: 08/2020 |  התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שיקום צנרת ביוב בשיטות השרוול והניתוץ ושיקום שוחות ביוב ברמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: מסמך הבהרות 1 | מסמך הבהרות 2 | מסמך הבהרות 3

קבלן זוכה: אור אל תש תשתיות בע"מ

 

07/2020 |  ביצוע עבודות התקנה והחלפה של מדי מים 

מועד פרסום21/01/2021 |  מועד אחרון להגשה: 11.2.21 עד השעה 14:00

שם המכרז: 07/2020 |  ביצוע עבודות התקנה והחלפה של מדי מים

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

הבהרות: מסמך הבהרות 1 | מסמך הבהרות 2|   כתב כמויות מעודכן 8.2.21

קבלן זוכה: מגער בע"מ

 

06/2020 |  שדרוג תשתיות מים ברחובות הר נבו, כרמל וצופים רמת השרון

מועד פרסום24/08/2020 |  מועד אחרון להגשה: 24.09.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: 06/2020 |  שדרוג תשתיות מים ברחובות הר נבו, כרמל וצופים רמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: מסמך הבהרות 1 |  מסמך הבהרות 2

קבלן זוכה: אילן בדני עבודות עפר ופיתוח בע"מ

05/2020 |  שדרוג מערכת קליטת שפכים בתחנת שאיבה לביוב, מחנה הרצוג רמת השרון

מועד פרסום3/08/2020 |  מועד אחרון להגשה: 30.08.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: 05/2020 |  שדרוג מערכת קליטת שפכים בתחנת שאיבה לביוב, מחנה הרצוג רמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: מסמך הבהרה 1

קבלן זוכה: אגמי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ

04/2020 |  מכרז פומבי לאיטום גגות מכוני שאיבה לביוב ברמת השרון

מועד פרסום14/06/2020 |  מועד אחרון להגשה: 09.07.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: 04/2020 |  מכרז פומבי לאיטום גגות מכוני שאיבה לביוב ברמת השרון 

מודעה: מודעה בעיתון  |  

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני איטום גגות

הבהרות: מסמך הבהרות מס' 1  |  מסמך הבהרות 2 עם הנספחים 

קבלן זוכה: איטום חלבי אמל ובניו בע"מ

03/2020 |  מכרז פומבי לרכישה ואספקה של ציוד אלקטרו מכאני למתקן טיפול קדם מט"ש רמת השרון

מועד פרסום03/06/2020 |  מועד אחרון להגשה: 16.07.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: 03/2020 |  מכרז פומבי לרכישה ואספקה של ציוד אלקטרו מכאני למתקן טיפול קדם מט"ש רמת השרון 

מודעה: מודעה בעיתון  |  עדכון תנאי סף למכרז

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: מסמך הבהרות 1 ושינוי מועד הגשת המכרז | מסמך הבהרות 2 | מסמך הבהרות מס' 3 | מסמך הבהרות מס 4 +תכנית העמדה + חתכים ופרטים + תכנית, חתכים ופרטים | מסמך הבהרות 5

קבלנים זוכים: פרק א' מגובים מכניים ומערכת מסועים ודחסן - מפל אנרגיה ירוקה בע"מ |  פרק ב' מערכת סילוק חול וגרוסת - אקודיק בע"מ  |  פרק ג' מתקן לטיפול בריחות - אתניב ב.י. בע"מ

 

 

מכרזים שהסתיימו - 2019

10/2019 |  מכרז פומבי להנחת צנרת ביוב, שוחות ואביזרים ממרכז הטניס ועד לצומת מורשה

מועד פרסום27/02/2020 |  מועד אחרון להגשה: 02.04.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז 10/2019 |  הנחת צנרת ביוב, שוחות ואביזרים מ GRP ואספקה והנחה של צנרת מים ואביזרים ממרכז הטניס ועד לצומת מורשה ברמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: מסמך הבהרות 1 - נספח ב   |   נספח ג  |  פרט ד

קבלן זוכה: מי העמק בע"מ

 
06/2019 | הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות עבור פארק תעסוקה גלילות צפון

מועד הפרסום: 25.11.19 | מועד אחרון להגשה: 17.12.19 שעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי משותף מס' 6/2019 לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, הנחת תשתיות מים וביוב, סלילת כבישים, תיעול וניקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון

תיאור המכרז: רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ (להלן: "רימונים או "החברה") ותאגיד המים והביוב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן: "שרונים") [להלן ביחד: "המזמינות"] מזמינות בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות וכן הקמה ו/או שדרוג של תשתיות מים וביוב, הכל במקרקעין הנמצאים באזור צפון גלילות, הידועים כגושים וחלקות כמפורט בהוראות תכניות מתאר שונות לרבות רש/מק/1000, רש/616, רש/760, ואחרות החלות על המקרקעין ומיועדים להקמתו של פארק תעסוקה ובילוי (להלן יקראו ביחד: "העבודות").

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

קבלן זוכה: רם חברה לעבודה הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ

09/2019 | שדרוג תשתיות מים ברחובות בית שמאי, אלחריזי והחלוץ

מועד פרסום: 25.11.19 |  מועד אחרון להגשה: 12.12.19 שעה 14:00

שם המכרז: 09/2019 שדרוג תשתיות מים ברחובות בית שמאי (קטע המלכים-גמליאל) אלחריזי והחלוץ (קטע דב הוז-אלחריזי) ברמת השרון

מודעה: פרסום בעיתון

תנאי מכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

קבלן זוכה: יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ

08/2019 | שדרוג תשתיות מים ברחובות למרחב והבנים

מועד פרסום: 25.11.19 | מועד אחרון להגשה: 12.12.19 שעה 14:00

שם המכרז: 08/2019 שדרוג תשתיות מים ברחובות למרחב (קטע שדרות ויצמן-יבנה) והבנים (קטע שדרות ויצמן- אני מאמין) ברמת השרון

מודעה: פרסום בעיתון

תנאי מכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

קבלן זוכה: חמאיסה עבדאללה בע"מ

05/2019 | שדרוג תשתיות שדרוג תשתיות מים ברחוב בוסתנאי

מועד פרסום: 18.7.19 |  מועד אחרון להגשה: 8.8.19 שעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי מס' 05/2019 - שדרוג תשתיות מיום ברחוב בוסתנאי ברמת השרון

מודעה: שדרוג תשתיות מים ברחוב בוסתנאי ברמת השרון

תנאי מכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

נספח ו׳: כתב כמויות

קבלן זוכה: קאסם סעיד - מ.ס.ק הנדסה

04/2019 | תחזוקה שיקום ופיתוח למערכת הולכת מים - מכרז פומבי

מועד פרסום: | מועד אחרון להגשה:

שם המכרז: 04/2019 ביצוע עבודות תחזוקה, שיקום ופיתוח מערכת הולכת המים ברחבי העיר רמת השרון

קבלן זוכה: שלמה חביב בע"מ

02/2019 | שדרוג תשתיות מים ברחובות סיני ועצמון

מועד פרסום: | מועד אחרון להגשה: 

02/2019 לשדרוג תשתיות מים ברחובות סיני ועצמון ברמת השרון  -מכרז פומבי

קבלן זוכה: מג'יק הנדסה אזרחית בע"מ

 

 

מפרטים טכניים לעבודות מים

מפרט מיוחד לעבודות מים

מפרט טכני מים

חיבור לבית

חיבור לבית

חיבור לבניין

חיבור לבניין כולל הדרנט

חתך תעלה

חתך תעלה

מגוף טמון

מגוף טריז בתוך שוחה - בכביש

מכסה שוחה

מפרט להכנת נתונים למדידה ומערכות מידע גיאוגרפיות

מפרט מדידה-שרונים

אופן הגשת תוכניות

מפרט טבלאות ליישויות מים וביוב

מפרט טכני לשיקום כבישים ומדרכות

מפרט טכני מיוחד לשיקום כבישים ומדרכות