הצהרת מדיניות אבטחת מידע

מערכת ניהול אבטחת מידע- 27001:2013 -ISO

תאגיד שרונים מקיים מערכת ניהול אבטחת מידע בהתאם לדרישות תקן 27001:2013 ISO.
הנהלת התאגיד מחויבת למלא את דרישות עפ"י דין, הנוגעות לפעולותיו של התאגיד בנושא חוק חופש
המידע והגנת הפרטיות.
תאגיד שרונים מחויב לאבטחת מידע של התאגיד לרבות מידע על התושבים, עובדים, קבלנים וספקים.
השמירה על אבטחת המידע היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד מהמנהלים ועובדי תאגיד שרונים.
הנהלת תאגיד שרונים תשקף לכלל העובדים, הקבלנים, הלקוחות את מדיניות התאגיד בתחום אבטחת
המידע כדי להבטיח את מודעותם להתחייבות שלהם אליהם בתחום אבטחת המידע.
תאגיד שרונים יקבע יעדים ומטרות בתחום אבטחת מידע ויפעל לבצע ניטור תקופתי, סקר סיכונים ופעולות
להפחתת הסיכונים.
תאגיד שרונים מחויב לאבטחת מידע הפנימי של התאגיד המשמש אותו בתהליכי מתן שירות המים והביוב
בכלל.
תאגיד שרונים יפעל לשיפור מתמיד של מערכת אבטחת המידע ולהגנות הנוגעות למערכת אבטחת
המידע ויתאים עצמו להתפתחויות הטכנולוגיות.
תאגיד שרונים יפעל בשיתוף מלא ובשקיפות מלאה עם הרשויות הלקוחות והספקים בכל ההיבטים
הנוגעים לתחום אבטחת מידע.

 

הצהרת מדיניות אבטחת מידע

תעודת ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 Certificate (English)

IQNET Certificate