דרישות להגשת אישור לנספחים סניטריים

דרישות התאגיד בתהליך הבניה

שרונים עושה רבות על מנת לייעל את תהליכי קבלת האישורים השונים לנושאי היתרי בנייה.

קובץ הסבר וטפסים למילוי 

טופס התחייבות יזם לשרונים לצורך אישור נספח סניטרי