רשימת חוקים ותקנות

הודעת מנהל הרשות לספקים מקומיים ותאגידי מים וביוב לעניין הסדרת גביית חובות עבר לגבי האוכלוסיה המוגנת - 31.3.15.pdf

כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) תשעה 2015.pdf

חוק תאגידי מים וביוב Law of Water and Drainage.pdf

תעודת התאגדות  תעודת התאגדות שרונים.pdf

תקנון החברה  Regulations.pdf

תקן ISO14001:2004 מערכת ניהול סביבתי ותעודת איכות תקן OHSAS18001:2007 מערכת לניהול הבטיחות והגהות תעסוקתית  2015.pdf

אישור מס במקור - תוקף עד 13.3.17  31.3.17.pdf

תעודת עוסק מורשה  Authorized dealer certificate.pdf

תעודת שינוי שם חברה  Company Name Change Certificate.pdf

רשיון התאגיד  Licensed corporation.pdf

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין רמה, הטיב והאיכות של השרותים שעל החברה לתת לצרכניה), תשע"א 2011 (על פי נבו הוצאה לאור בע"מ - המאגר המשפטי הישראלי)  Amot 2011.pdf

קובץ תקנות 7387 - שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב   7387.pdf

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014   2014 

כללי תאגידי מים וביוב - דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב.pdf

מדיניות מיצוי הליכי גביה 20.09.15.pdf