עדכון מספר נפשות

קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור

בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016 אשר נקבעו ביום 3.3.16 על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, חברת שרונים תעדכן את מספר הנפשות בנכסים בעיר בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין, כפי שיתקבלו בחברה מידיי חודש.

בזמן הקרוב יישלח מכתב אישי לכל תושב (למי שלא עדכן את מספר הנפשות במהלך 12 החודשים האחרונים), אשר יודיע לו האם קיימת התאמה בין מספר הנפשות הרשום בנכס ע"פ נתוני מרשם האוכלוסין לבין מספר הנפשות המופיע בספרי התאגיד. במידה וקיימת התאמה, הצרכן לא יידרש לבצע דבר. לתשומת לבכם הכמות המוכרת המינימלית היא של 2 נפשות גם אם בנכס מתגוררת נפש אחת.

במידה ולא קיימת התאמה במספר הנפשות הרשום בתאגיד לבין זה אשר במרשם האוכלוסין
מספר הנפשות ​יעודכן באופן הבא: 

 1. אם מספר הנפשות לפי נתוני מרשם האוכלוסין גדול ממספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור בספרי התאגיד ובאם לא הוצג בפנינו מידע אחר – יוגדל מספר הנפשות בהתאם לנתוני המרשם וזאת, מתחילת תקופת החיוב שבה התקבלו נתוני המרשם (אוגוסט 2016).
 2. אם מספר הנפשות לפי מרשם האוכלוסין קטן ממספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור בספרי התאגיד ובאם לא יוצג בפנינו מידע אחר אזי – יוקטן מספר הנפשות בהתאם לנתוני המרשם וזאת החל מחשבון המים השני שלאחר משלוח ההודעה לצרכן.
 3. אם הצרכן הביתי לא רשום כמתגורר ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין. היה ולא הציג הצרכן  לתאגיד את המידע הנדרש – ייקבע מספר הנפשות ביחידת הדיור הרשומות בספרי התאגיד על שתי נפשות, וזאת  החל מחשבון המים השני שלאחר משלוח ההודעה לצרכן. 

המידע הנדרש לרישום צרכן בכתובת שונה מהרשום במרשם הוא:

 1. טופס דיווח מלא ומושלם.
 2. מסמך המאמת את מקום מגוריו בפועל ורשאי הוא להגיש לשם כך, בין השאר, חוזה שכירות או אישור בדבר תשלום ארנונה על שם הצרכן הביתי.
 3. אישור מספק המים בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, הממוען אל שרונים, ולפיו הצרכן או מי מהמתגוררים עמו, לא רשום בספריו כמי שמתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

לידיעה:

 1. צרכן ביתי רשאי בכל עת לפנות אל ספק המים ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר; בקשה כאמור תוגש בכתב, באמצעות הדואר, פקסימיליה או דואר אלקטרוני והצרכן יצרף לה טופס דיווח, כמופיע באתר, ואת כל  האסמכתאות התומכות בבקשה.
 2. צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום את מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת שאינה מקום מגוריו הרשום, אם יראה, להנחת דעתו של הספק, כי הוא מתגורר באורח קבוע בשני המקומות. בקשה כאמור תוגש בצירוף מסמכים מתאימים כקבוע בכללים.
 3. הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן שילדיו רשומים כמתגוררים עמו ביחידת הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל הספק בקשה כזו, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה בהתאם להחלטה שיפוטית מתאימה. בקשה כאמור תוגש בצירוף מסמכים מתאימים כקבוע בכללים.
 4. צרכן ביתי שאינו אזרח ישראלי או שביחידת הדיור שלו מתגורר תושב זר יעביר לחברתנו טופס דיווח, צילום דרכון ואישור שהיה כדין של התושב הזר וכן אחד מאלה לפי בחירתו:
  א. תצהיר מאת התושב הזר המאמת את מקום מגוריו
  ב. ​ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו של התושב הזר לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

לתשומת לבכם:

הנכם רשאים בכל עת לפנות בבקשה בכתב לשינוי מספר הנפשות המוכר בצירוף טופס דיווח והאסמכתאות הנדרשות באמצעות:

 1. טופס אלקטרוני הנמצא באתר זה בעמוד הטפסים
 2. דוא"ל:  customer@sharonim.org 
 3. פקס: 073-2275500
 4. דואר לכתובת: שרונים תשתיות מים וביוב, אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון