מבנה חשבון המים

בעמוד זה תמצאו הסבר למושגים החשובים המופיעים בחשבון המים 

הוספנו מספורים על גבי צילום החשבון ולכל מספר בהתאמה - הסבר ברשימה הממוספרת מתחתיו.

1-7.jpg

1 | תקופת חשבון
חשבונות המים נשלחים לצרכנים אחת לחודשיים. כל חודשיים מוגדרים כתקופה. בשנה שש תקופות חיוב.

2 | שם המשלם
מזהה את המשלם בכתובת לגביה מבוצע החשבון (להלן: נכס).

3 | שייכות לאזור ואפיון השימוש במים
רמת השרון חולקה לארבעה אזורים. בכל אזור מתבצעת קריאת מים בתאריכים שונים. אפיון השימוש מציג את המטרה לשמה נצרכו המים בנכס, כמו: מגורים, בניה, מסחר, חקלאות ועוד.

4 | מספר לקוח
מזהה את המשלם בנכס, באמצעות מספר ת.ז. או מספר ח.פ. של חברה באם היא המשלם.

5 | מספר כרטיס מים
מספר פנימי של  שרונים , קבוע המזהה את כתובת הנכס המפורטת (ברמת מספר דירה). בבית משותף יהיה מספר כרטיס מים לכל דירה בנפרד ומספר כרטיס מים למד הראשי.

6 | מספר נכס
מזהה את הכתובת המפורטת. תפקידו כמו מספר כרטיס מים אך מקורו ברישומי ארנונה של עיריית רמת השרון, ליצירת התאמה בין הנתונים בשני מאגרי המידע. בבית משותף יהיה מספר נכס לכל דירה ומספר נכס למד הראשי.

7 | מספר נפשות מוכר
מספר הנפשות המתגוררות בנכס בו בוצעה המדידה. עדכון נפשות מתקבל משני מקורות מידע: מרשם אוכלוסין קובץ עדכון חודשי, עדכון של המשלם בנכס באמצעות טופס מתאים  אותו ניתן למצוא באתר. שימו לב  בסמוך למספר הנפשות מופיע תאריך עדכון אחרון. בהעדר מידע על  העדכון מספר הנפשות הוא 2 נפשות בלבד.

 

8-14.jpg

8 | סוג מד המים
מד ראשי או מד פרטי. מד פרטי הינו המד  של הנכס. מד ראשי הינו מד אליו מחוברים מספר מדים פרטיים.

9 | מספר המד
מזהה את המד המשויך לנכס  .

10 | קריאה  קודמת
מציגה את תאריך סיום תקופת החיוב הקודמת ואת קריאת המד  במ"ק.

11 | קריאה נוכחית
מציגה את התאריך בו התקיימה קריאת המד הנוכחית ואת קריאת המד במ"ק. 

12 | צריכה
מציגה את  ההפרש בין הקריאה הנוכחית והקריאה הקודמת. שימו לב : הצריכה בהמשך השורה של מד פרטי מציגה את הצריכה בנכס ביחידות מ"ק. הצריכה בהמשך של המד הראשי הינה הצריכה הכוללת של כל הנכסים המחוברים למד זה וכן של שימושים נוספים במים והפרשי מדידה.

13 | תוספת
באם נמצא כי המד עצור והמדידה אינה משקפת את הצריכה, תתבצע הערכה והתוספת במ"ק תוצג כאן.

14 | סוג הקריאה
מזהה את הבסיס על פיו נקבעה צריכת המים בניס. האפשרויות הן קריאה תקופתית, או הערכה, במקרה זה מוצגת הסיבה להערכה. הערכה נעשית במקרים בהן המד עצור או לא התאפשרה קריאה של המד. 

 

15-21.jpg

15 | סה"כ צריכה פרטית
מציגה את הצריכה בנכס שהוא דירה/בית הפרטי. באם לנכס זה שני מדי מים פרטיים (מד למים חמים ומד למים קרים) הנתון המופיע כאן סוכם את הצריכה הזו ביחידות מ"ק

16 | הפרשי מדידה כולל צריכה משותפת
ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי לבין כמות המים שנמדדה  בנכסים הפרטיים. הפרשי המדידה מחולק  שווה בשווה בין כל הצרכנים הפרטיים המחוברים למד המים הראשי, אלא אם הוגשה בקשה לחלוקה אחרת. הפרשי מדידה נובעים, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.

17 | צריכה כוללת
סכום סה"כ צריכה פרטית והחלק היחסי בהפרשי המדידה.

18 | מספר ימי צריכה לחיוב
מציג את מספר הימים שעבר בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית. למספר זה חשיבות הן בבחינת הצריכה (האם הממוצע היומי גדל למשל?) והן בחישוב עלות הצריכה (כמה זה עולה לי).

19 | תעריפי המים
לשימושים שונים במים יש תעריפים שונים. התעריפים נקבעים על ידי רשות המים ומתעדכנים פעמיים בשנה, ב – 01.01 וב – 01.07 של כל שנה.

20 | תעריף א ותעריף ב
מתייחס אך ורק לצריכה ביתית. תעריף א מציג את התעריף שבו יתבצע החיוב בהתאם למספר הנפשות המוכר בנכס. הקצאת המים היא 7 מ"ק לנפש ל-60.8 יום. הקצאה מינימלית לנכס היא 14 מ"ק לתקופה שצוינה. תעריף ב' מציג את התעריף שבו יחויב ההפרש בין הצריכה הכוללת לצריכה בתעריף א. על כן יש חשיבות בעדכון מספר הנפשות בנכס.

21 | תקופת החשבון
אורך תקופת חשבון תיאורטי הינו 60.8 יום. בפועל תקופת חשבון יכולה לנוע בין 56 יום ל– 66 יום. כמות המים שתחויב בתעריף נמוך משתנה בהתאם למספר הנפשות ובאופן יחסי לאורך תקופת החשבון. 
בדוגמת החשבון המוצגת, ההקצאה בתעריף א למשפחה בת 4 נפשות ב-60.8 ימי צריכה תהייה: שבע (מ״ק) כפול ארבע (נפשות) - שווה 28 מ״ק. אולם ימי הצריכה לחיוב בחשבון זה הינם 53 יום ועל כן החישוב עבור הכמות בתעריף א הוא: 28 לחלק ל-60.8 כפול 53  שהוא 24.40 

 

22.jpg

22 | מספר חשבונית / מסלקה/ספח
מייצג את מספר החשבונית במערכת. מיועד לזיהוי החשבון בעת תשלום טלפוני או באמצעות האינטרנט.

 

23.jpg

23  | צריכה חציונית
צריכה‭ ‬שנמדדה‭ ‬באותה‭ ‬תקופת‭ ‬חיוב‭ ‬אצל‭ ‬לקוחות‭ ‬שרונים שהינם‭ ‬בעלי‭ ‬מאפיינים‭ ‬דומים‭ ‬לשלכם (למשל‭ ‬במספר‭ ‬הנפשות‭,‬ בית‭ ‬פרטי‭ ‬או‭ ‬בית‭ ‬משותף), כאשר‭ ‬חצי‭ ‬מלקוחות‭ ‬אלו‭ ‬צורכים‭ ‬יותר‭ ‬מערך‭ ‬הצריכה‭ ‬החציונית, וחצי‭ ‬מהלקוחות‭ ‬צורכים‭ ‬פחות‭ ‬מערך‭ ‬זה‭.‬