מבנה חשבון המים

שימו לב: לכל סעיף ממוספר - הסבר ממוספר ברשימה שמתחתיו.

1. תקופת חשבון: חשבונות המים נשלחים לצרכנים אחת לחודשיים. כל חודשיים כאמור מוגדרים כתקופה. החודשים שונים באיזורים שונים. יש שש תקופות חיוב בשנה, בטבלה פרישת החודשים לדוגמא באיזורים 3 ו-4: תקופה 1 ינואר—פברואר | תקופה 2 מרץ—אפריל | תקופה 3 מאי—יוני | תקופה 6 נובמבר—דצמבר | תקופה 4 יולי—אוגוסט | תקופה 5 ספטמבר—אוקטובר

2. סוג שימוש: מאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים: מגורים, בניה, מסחר מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות.

3. מספר משלם / מספר נכס: מספר ת.ז. של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם. או ח.פ. של חברה באם היא המשלם.

4. מספר הנכס: תואם למספר הנכס בארנונה, כדי שהנתונים במערכת המחשוב של התאגיד יתואמו לנתונים במערכת המחשוב של העירייה.

5. מספר כרטיס מים: מספר פנימי במערכת המחשוב של התאגיד הנועד לזהות את מד המים הפרטי של הצרכן מתוך מערכת מדי המים בבניין בו הוא מתגורר.

6. מספר נפשות מוכר: מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן המים, על פי הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לתאגיד, ובצירוף ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשות המתגוררות בבית. חובה על הצרכן ליידע את התאגיד באם חל שינוי במספר הנפשות. טפסים להצהרה על מספר נפשות קיימים במרכז שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט של התאגיד. חשבון המים של צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר נפשות יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

7. סוג מד המים: מד ראשי או מד פרטי. במקרה של מספר מדים דירתיים יקבלו המדים מספור רץ: פרטי 1, פרטי 2 וכו’.

8. מספר מד מים: מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים.

9. קריאת מונים:
תאריך הקריאה:
התאריך בו התקיימה קריאת המד (נמדדת בקו"בים). קריאה קודמת: נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת. קריאה נוכחית: נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.

10. סוג הקריאה: מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל או על פי הערכה. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים בשל שער סגור, כלב הקשור בסמוך, שיחים המסתירים את מד המים וכו'. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה.

11. צריכה פרטית: הצריכה המחויבת במד מים פרטי (דירתי) המשקפת את הצריכה ביחידת הצריכה (למשל בדירה או חנות) והמחושבת לפי ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת. לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת).
הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת): ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים שחויבה בכל המדים הדירתיים בנכס. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכה הביתית כצריכה לכל דבר. הפרשי המדידה נובעים, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.

12. מספר ימי הצריכה/ החיוב: מציג את כמות הימים בפועל בגינם מחויב הצרכן בחשבון, כלומר מספר הימים שחלפו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית.

13. תעריפי המים: על פי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב, התש"ע 2009), צריכה ביתית כוללת שני תעריפים: תעריף א׳ מוזל המתייחס לכמות של 7 מ"ק לחודשיים - תקופה ממוצעת לחשבון כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור: ותעריף ב׳ גבוה המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. מידע נוסף על תעריפי המים באתר רשות המים.

 

14. מספר ספח/ מסלקה/ חשבונית: המספר המזהה של החשבונית במערכת. נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך האינטרנט.

15. גרף התפלגות צריכת המים: מציג את התפלגות צריכת המים, פרטית ומשותפת, בתקופות החשבון השונות.