אודות חשבון המים

האחריות על רשת המים: שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ אחראית על רשת המים העירונית, עד למד המים הכללי בבתים משותפים ועד למד המים הפרטי בבתים פרטיים. האחריות על רשת המים והביוב הפרטית ותקינותם חלה על הלקוח לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

כדי שמד המים ייקרא באופן תקין על הלקוח לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, נקבעת הצריכה על פי הערכה. מערכת המידע התומכת בקריאות המדים מבצעת הערכה זו על פי ממוצע שנתי או, צריכה בתקופה מקבילה הגבוה מבין שניהם.

צריכת מים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה במ"ק. צריכה משותפת נקבעת על פי ההפרש בין הקריאה של מד המים הכללי המותקן בכל בניין, לסכום הקריאות של מדי המים הדירתיים. הפרש מדידה זה מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור, זאת בהתאם לתקנות המים, ומתווסף לצריכה הדירתית.

הסיבות לצריכה המשותפת מגוונות, השקיה של הגינה המשותפת, שטיפה של האזורים המשותפים, בניינים בהם יש מים חמים לכל הדיירים, נזילות בצנרת הראשית.
הצריכה המשותפת מתחלקת שווה בשווה בין הדירות בלא קשר למספר הנפשות המתגוררות בכל דירה. במקרה בו הדיירים מעוניינים לשנות חלוקה זו עליהם לפנות בכתב לחברת שרונים. על המכתב להיות חתום על ידי כל הדיירים בבניין, ובו יינתן פירוט חלוקת הצריכה המשותפת בה הם מעוניינים, החלוקה תעשה על בסיס אחוזים ותהייה תקפה למשך שנה.

כיצד מחושב התשלום עבור צריכת המים: שרונים גובה את תעריפי המים המוכתבים מעת לעת על ידי רשות המים. סכום החיוב הוא מכפלה של כמות המים שנצרכה  בתעריפי המים, על פי מספר הימים שבתקופת החיוב ומספר הנפשות ביחידת דיור, וזאת בהתאם לתקנות.

תשלום חשבון המים:

  • יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית לפי חוק.
  • הריבית המחושבת היא על פי ריבית החשב הכללי של האוצר, זאת על פי התקנות.
  • שימו לב: אי תשלום החשבון, יגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מד המים.

ערעור על חשבון המים: עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. ערעור על חשבון המים יש להגיש בכתב עד 14 יום מקבלת החשבון, בצרוף קריאת מד המים העדכנית ליום הערעור. ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע.

מועדי קבלת חשבון המים: חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים. כחלק מתודעת השירות של שרונים הוחלט כי כל התושבים לא יקבלו את החשבון באותו יום, אלא העיר תחולק לארבעה אזורים גיאוגרפיים, ותושבי כל אזור יקבלו את חשבון המים במועד אחר. בכך נפזר נכון יותר את לחץ הפניות למחלקת שירות לקוחות, ואפשר יהיה להקדיש את מלוא תשומת הלב לכל פונה ופונה. בעת קריאת המדים ניתן יהיה להקדיש יותר תשומת לב להשוואה לקריאות קודמות ובכך להתריע בזמן על נזילה סמויה, מד מים שאינו תקין. השייכות לאזור מופיעה בחשבון המים.

תהליך המעבר נעשה בשלבים, במהלכו יתכן וחלק מהאזורים יקבלו חשבון מוקדם מהצפוי ואחרים מאוחר מהצפוי. בחודש אוקטובר 2010 על פי התכנון קריאה על פי אזורים תהפוך לשגרה.

קריאת מד המים:
מועדי ביצוע הקריאות של חברת שרונים:

אזור 1: בשבועיים הראשונים של כל חודש אי זוגי
אזור 2: בשבועיים האחרונים של כל חודש אי זוגי
אזור 3: בשבועיים הראשונים של כל חודש זוגי
אזור 4: בשבועיים האחרונים של כל חודש זוגי

מועדי תשלום:

  • קבלת החשבון בדרך כלל כחודש לאחר הקריאה.
  • מועד אחרון לתשלום בדרך כלל כשבועיים לאחר קבלת החשבון.
  • הצרכן נדרש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון.
  • אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע ע"י החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים.

מעבר דירה – החלפת מחזיקים: עברתם דירה? יש לעדכן את שם משלם חשבון המים! ניתן לבצע את החלפת המשלמים בנכס מבלי להגיע למחלקת שרות לקוחות בשרונים. כל שעליכם לעשות הוא להעביר את המסמכים הבאים:

  1. חוזה שכירות או מכירה
  2. טופס הצהרת החלפת מחזיקים להורדה
  3. הצהרה על קריאת מד המים, נמצאת באותו טופס

את המסמכים יש להעביר בפקס למחלקת שרות לקוחות 073-2275500, תוך שבועיים תקבלו אישור על עריכת השינוי. אם לא קבלתם אישור, אנא פנו למחלקת שרות לקוחות לברור טלפון 073-2275555. אם בכל זאת אתם מעוניינים להגיע אל מחלקת שרות לקוחות כדי לבצע החלפת שמות המשלמים בנכס הינכם מוזמנים לעשות זאת. גם במקרה זה עליכם להצטייד במסמכים האמורים.

אנו ממליצים לא להגיע בימים הראשונים הסמוכים לקבלת חשבון מים.