שלב ב' - בקשה לבירור חיוב חריג של צריכת מים

בקשה לברור חיוב חריג של צריכת מים 

 לכבוד,

שרונים תשתיות מים וביוב בע“מ

אני החתום מטה,

 נסיבות נוספות:

אני מצהיר בזה, לאחר שבדקתי אם קיימת נזילה ברשת הפרטית, כי לא קיימת נזילה נראית לעין

ברשת הפרטית, כולל בברזים ובאסלות, וכי לאחר שהופסקה כל צריכת המים במערכת המים

הפרטית (לאחר שסגרתי את כל הברזים, מכונת הכביסה וכדומה), מד המים מראה שאין צריכה

בנכס (מד המים לא מסתובב).

 יש לכתוב הצהרה: אני מצהיר בזאת כי הקריאה הנמסרת בטופס זה נכונה ליום החתום לעיל תאריך _____________ שם ומשפחה ______________ חתימה ________________ יש לסרוק את ההצהרה ולהעלותה לטופס זה.