תקנות חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998, מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע בעל אופי ציבורי מהרשויות הציבוריות. הכרה זו היא חלק ממהפכת השקיפות המתרחשת בשנים האחרונות במדינת ישראל.

שרונים מובילה מדיניות של שיתוף ויידוע הציבור, מקדמת ומשקיעה מאמצים להגברת השקיפות ופועלת כל העת, ליישומו של החוק ובכלל זה מעמידה לרשות הציבור:

 • אתר אינטרנט המרכז מידע ושירותים בכל תחומי עיסוק התאגיד
 • פרסום מידע נדרש בהתאם לחוק, באתר האינטרנט ובאמצעים נוספים ישירות לצרכנים.

למידע נוסף על הוראות החוק

 

על איזה מידע מדובר?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב- ידע הקיים פיזית ברשות הציבורית, כגון: מסמכים ונתונים סטטיסטיים ספציפיים.

ומה לא?

מידע שהוא בגדר פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, וחריגים אחרים המפורטים בחוק חופש המידע או בחוקים אחרים.

 

תהליך בקשת מידע

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על חופש המידע: גילה לוי, בדוא"ל: GILA@SHARONIM.ORG הבקשה נבדקת עם קבלתה וזאת גם טרם תשלום אגרת הבקשה הקבועה בחוק. ממונה חופש המידע בוחנת את הבקשות בשיתוף יחידות התאגיד ומעדכנת בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה.

שימו לב

 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו
 • המידע יועמד לרשות המבקש, כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
 • לשרונים עומדת הזכות לדחות את הבקשה, כולה או חלקה, והיא תשלח למבקש הודעה בכתב המפרט נימוקי ההחלטה. הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

לוחות זמנים

החוק מסדיר את זמן הטיפול בבקשות:

 • על החברה לספק את המידע תוך 30 יום. במקרה הצורך, רשאי הממונה, תוך מתן הודעה מנומקת למבקש, על הארכת המועד למענה לבקשה עד 30 יום נוספים .
 • אם בחלוף 60 יום לא ניתן למסור את המידע למבקש בשל מורכבותו או היקפו, רשאי הממונה על חופש המידע להאריך את המועד למתן מענה עד 60 יום נוספים.

תשלום

חוק חופש המידע ותקנותיו מסדירים תשלום אגרות עבור הגשת בקשה למידע, עבור הטיפול בבקשה, ועבור הפקת המידע, וכן נקבעו הנסיבות המקנות למבקש פטור.

 • אגרת בקשת מידע – 20 ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע – 31 ש"ח החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע – 0.20 ש"ח עבור כל דף צילום או עמוד פלט שהופק או 2.55 ש"ח לתקליטור מחשב שנמסר.
 • בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה – מידע שאדם מבקש אודות עצמו.

את תשלום האגרה ניתן לבצע בהעברה בנקאית לפקודת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ – בנק אוצר החייל – 14, סניף – 375 , חשבון – 165083