צריכה עודפת/ חריגה

אם הנך סבור כי הסכום שנדרשת לשלם בחשבון המים גבוה מהצריכה בפועל, אנו מציעים:

 1. לבדוק את קריאת המד: במידה ונקראה על ידך קריאה של מד המים השונה מזו הנקובה בחשבון המים, עליך לעדכן על כך את מחלקת שרות לקוחות. אנא שים לב למועד בו בוצעה הקריאה על ידי שרונים ולמועד בו בוצעה הקריאה על ידך. בעת ביצוע הקריאות שרונים מצלמת מד שיש בו קריאה חריגה.

 2. לבדוק נזילה סמויה: מומלץ לוודא שאין נזילה בצנרת המים הפרטית בנכס גם אם אין לה סממן חיצוני היא עשויה להיות קיימת. לשם כך, יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק האם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך לנוע. במקרה שהפרפר ממשיך לנוע יש להזמין איש מקצוע לטפול בנזילה.

 3. זיכוי בגין נזילה סמויה: במקרה של נזילה סמויה רשאית החברה להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה, זאת בכפוף למילוי טופס על נזילה, המצאת חשבונית מס בגין תיקון נזילה ולאחר המתנה של תקופת חשבון נוספת, כדי לוודא שאכן חלה ירידה בצריכת המים בנכס. ההתחשבות בנזילה היא רשות ואינה חובה, והיא נתונה לשיקול דעתה של החברה בכל מקרה ומקרה.

 4. לבדוק שימוש שלא כדין: מומלץ לבדוק כי לא נעשה שימוש במים שלא כדין על ידי צד שלישי כלשהו. במידה שבבדיקה של איש מקצוע נמצא כי קיים גורם הצורך מים באופן שאינו חוקי, על הצרכן הרואה עצמו נפגע להתלונן במשטרה. שרונים אינה מטפלת בסכסוכי שכנים.

 5. תקינות מד המים: אם נדמה לך כי מד המים אינו מודד בצורה נאותה את כמויות המים הנצרכות, אנא פנה לשרות לקוחות לבדיקת תקינות מד המים הבדיקה כרוכה בתשלום. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה שאכן מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וחשבונך יערך מחדש.

 6. דוד שמש וצריכות במד המים: בכל דוד שמש חייב להיות מותקן שסתום אל חוזר שאינו מאפשר בריחת מים מהדוד במקרה של הפסקת מים. וכן צריך להיות מותקן שסתום בטחון שנועד לשחרר לחץ במקרה של לחץ יתר. יש לבדוק תקופתית תקינות שני אמצעי הגנה אלה. אי תקינות האל חוזר ושסתום הביטחון עשויות לשבש את קריאת מד המים. 

להזכירכם בחודשי הקיץ צריכת המים גבוהה מאשר בחודשי החורף. כאשר אתם מבצעים השוואה התייחסו גם לנתון זה.

בקשה לעריכת ברור חיוב בעד צריכת מים

בהתאם לכללים (כללי תאגיד המים (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה)) נקבע כי צרכן רשאי לדרוש מחברה לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי וזאת לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב וזאת אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.

להלן שלבי ברור הפנייה כפי שהגדיר המחוקק

 1. על התושב להפנות בקשה לעריכת בירור (ראה טופס זה) לפי נוסח שהוגדר בכללים. 

 2. קיבלה חברה בקשה לעריכת בירור, עליה לערוך מספר בדיקות ואימותים בהתאם לרשום בנתוני החברה לרבות תאריך התקנת המד, האם בוצעה קריאה/הערכה וכו'.

 3. על החברה להודיע לצרכן בכתב, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור, על תוצאות הבירור שערכה והפעולות שנקטה בעקבותיו. 

 4. רשאי צרכן לדרוש מחברה, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור ובכפוף לתשלום אגרה בעד עריכת בדיקות נוספות (עבור מד מים פרטי עד "3/4 – 176.20 ₪ ועבור מד מים כללי, מעל "3/4 – 477.64 ₪), לבצע בדיקות נוספת (מדובר בבדיקות בשטח לרבות בדיקה להצלבה, איכות התקנת מד המים, ועוד).

 5. בהתאם לכללים הללו על החברה להודיע לצרכן בכתב, בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור נוסף ותשלום האגרה, על תוצאות הבדיקות (בשטח) שערכה והפעולות שנקטה בעקבותיו וכן את זכותו של המבקש לערער על ממצאי הבדיקות בפני רשות המים.
  הכללים מגדירים את המקרים בהם תוחזר למבקש אגרת הבדיקות הנוספות (מקרים בו שרונים היא האחראית לקריאה החריגה).

בקשה לעריכת ברור חיוב חריג (מעל 200%) בעד צריכת מים

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכניה), תשע"א – 2011, נקבע כי צרכן רשאי לחברה בבקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים.

 1. צריכה חריגה מאוד היא כמות מים השווה או עולה על 200% מכמות המים שנמדדה במד-המים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד-המים, ובלבד שלא תפחת מ – 30 מ"ק לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס – ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס.

 2. הגשת בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים

 3. יש למלא את כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהי (למשל במקרה שבו הצרכן לא היה רשום בספרי החברה כמקבל שירותי מים בנכס או הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות משנה וכיוצ"ב), יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה מדידה.

 4. באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך.