קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור

חלק א' - פרטי מגיש הבקשה
 יש לצרף תצלום ספחי ת.ז. של כל המתגוררים ביחידת הדיור שהם בני 18 ויותר ואת האישורים הנדרשים. לגבי מי שאינם אזרחי ישראל: צילום דרכון ואישור שהייה כדין, תצהיר מאומת לגבי מיקום המגורים או ספח ת.ז. של בעל ההיתר להעסקה.
הצהרה
יש לצרף תצלום של הצהרה חתומה לדוגמה: אני _______________  מספר ת.ז. __________________   מצהיר בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.   חתימת המצהיר: ____________________ תאריך: ______________